Viața școlii

 

Viața școlii

 

1.Viziunea  noastră strategica poate fi redata prin:

Învățăm împreună, ne pregătim pentru educația europeana”

Viziunea fundamentează politica de dezvoltare instituționala și prefigurează modalitățile de creștere a calității în domeniul educației.

2.Misiunea școlii  –reprezinta rațiunea de a fi și exprima ceea ce școala considera bun, valoros, inclusiv modul în care este înțeles conceptul de calitate.

     Pentru realizarea reformei în învățământ trebuie înlăturate anumite bariere care se manifesta atât la nivel social general cât și la cel comunitar: lipsa unei concurente reale în domeniu, centralizarea excesiva, lipsa pregătirii și culturii manageriale, schimbarea mentalității profesorilor.

În prezent, aceste bariere tind sa fie înlăturate, iar fiecărei școlii ii revine misiunea de a realiza un plan de acțiune pentru a răspunde :

 • Apariției concurentei , atât intre sistemele de educație pe de o parte și mass-media sau agenții economice sociale cu funcții educative, pe de o parte, cât și intre diferite filiere de formare , intre diverse opțiuni teoretice și metodologice;
 • Descentralizării sistemului școlar care trebuie sa fie deschis nevoilor reale;
 • Impunerii pregătirii manageriale la nivelul profesorilor;
 • Profesionalizării tot mai timpurie a studiilor (educație-munca);
 • Creșterea costurilor necesare unei educații de calitate.

Importanta marketingului educational tinde sa crească datorita unei serii de factori, dintre care:

 • Factorii demografici-scăderea efectivelor școlare și îmbătrânirea populației;
 • Nevoia creșterii eficientei generale a educației școlare;
 • Multiplicarea ofertanților de educație și a serviciilor educationale oferite;
 • Restructurarea sistemului public de educație.

Prin raportarea la idealul educational al secolului XXI –

      Școala trebuie sa formeze  un individ adaptabil, flexibil, cu dorința și abilitatea de a continua sa învețe și după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieții, tolerant fata de opinii diferite, altfel zis, formarea tinerilor pentru viata într-o societate democratica liberala și a economiei de piață.

Viziunea dinamica pe care o propune oferta manageriala a conducerii instituției:

 • -utilizarea tehnicii moderne și echipamentului informatic pentru procesul didactic și pentru administrație;
 • -creșterea calității procesului instructiv-educativ și asigurarea unui nivel  de pregătire care sa permită elevului integrarea în structuri socio-profesionale  sau participarea la examene de admitere în învățământul superior;
 • -creșterea potențialului profesoral prin perfecționarea cadrelor didactice din școala, precum și valorificarea experienței metodico-științifice existente;
 • -menținerea unui echilibru intre profilurile  existente ,specializări, dar dependent de opțiunile elevului ;
 • -crearea unui climat competițional  a unor regulii  clare și stabile care sa stimuleze activitatea elevilor,a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar ,a tuturor angajaților școlii în conformitate cu legislația în vigoare ;
 • -stoparea distrugerii bazei materiale prin creșterea eficientei actului educativ ;
 • -crearea unor noi surse de finanțare a cheltuielilor școlii prin acțiuni de sponsorizare din partea comitetului de părinți, a unor asociații, organizații nonguvernamentale, fundații, care pot suplini fondurile cu mai putin efort financiar.

Actul managerial trebuie sa se caracterizeze prin competenta și pragmatism.

Pentru realizarea ofertei manageriale trebuie sa existe un suport minimal al unui ”Plan unic managerial”.Termenele de realizare și nominalizare a responsabilităților decurg din structura anului școlar, din sarcinile echipei manageriale, ale componentei Consiliului de  administrație,  ale responsabililor comisiilor metodice sau ale cadrelor didactice.

Vor creste competentele decizionale ale școlii în domeniile:

 • -curriculum la decizia școlii – rol important va avea consiliul profesoral;
 • -finanțare – sporirea autonomiei  financiare și bugetare;
 • -resurse umane – prin participarea la decizie în ceea ce privește recrutarea;
 • -dezvoltarea generala a unității școlare-prin definirea propriilor planuri care vor tine seama de nevoile comunității.

Va crește rolul Consiliului de administrație în activitatea conceptuala și manageriala a școlii. Acesta va răspunde de:

 • Organizarea și buna desfășurare  a  procesului instructiv – educativ ;
 • gospodărirea și folosirea tuturor mijloacelor financiare si materiale ale școlii;
 • respectarea prevederilor legale în adoptarea hotărârilor;
 • răspunde de întreaga activitate a școlii.

Realizarea unui climat favorabil activității didactice, rezolvarea prompta a diverselor probleme, comunicarea, circulația informației sunt în atenția managerului în îmbunătățirea relației manager-cadre didactice-elevi.

 1. Contextul tehnologic

Din punct de vedere tehnologic, se remarca introducerea la scara tot mai larga a echipamentelor informatice și a noilor tehnologii la toate nivelele învățământului preuniversitar. Programul M.E.C.T.S. – S.E.I., prin care liceele au fost dotate cu rețea de calculatoare și implementarea pachetului de programe Asistent Educational pentru Liceu (A.E.L.), prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învățământ. Utilizarea Bazei de Date Naționale a Educației permite gestionarea eficienta a resurselor umane/ materiale, a proiectelor și programelor derulate la nivelul instituției.

Sub aspect tehnologic, remarcam utilizarea extinsa a mijloacelor și echipamentelor informatice și a noilor tehnologii la toate nivelele în activitatea de predare-învățare, activități pe care le-am extins prin utilizarea videoproiectorului și tablelor electronice precum și a platformei AEL.

World Wide Web-ul reprezinta o uriașă resursa pentru educație, aducând problemele vieții reale în școală, permițând deopotriva informarea elevilor și formarea priceperilor lor în domeniul tehnologiei informației și comunicației.

În contextul integrării europene și în acord cu planul strategic de acțiune eEurope, care are ca obiectiv central: inducerea de schimbări în educație și formare pentru a putea trai și munci într-o societate bazata pe cunoaștere, eLearning reprezinta calea de integrare a noilor tehnologii ale informației și comunicației în domeniile de interes.

eLearning poate fi considerat un proces social, care facilitează interacțiunea și comunicarea între oameni, între aceștia și instituție, implica schimburi inter-instituționale, îi motivează pe profesori sa se pregătească pentru aceasta alternativa, în cadrul procesului de predare – învățare. Tehnologia eLearning acoperă o plaja foarte variata de medii de învățare, care combina textul, imagini, sunete, prezentate prin modalități diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrări audio.

În activitatea desfășurată, Liceul teoretic C.A.Rosetti a proiectat, a fundamentat și a aplicat strategia Ministerului privind învățământul preuniversitar, precum și politicile educationale adoptate de Consiliul General al Municipiului București și de Consiliul local al sectorului 2 .

 1. PLAN DE ȘCOLARIZARE 2012-2013

În anul școlar 2012/2013 liceul va funcționa cu 28 de clase (peste 828 de elevi) dintre care 14 clase în ciclul inferior al liceului (7 clase de a IX-a și 7 clase de a X-a) și 14 clase în ciclul superior al liceului (7  clase de a XI-a și 7 clase de a XII-a), filiera teoretica, profil real și uman.

clasa a IX-a

3 clase matematica-informatica (1 intensiv engleza)

3 clase științele naturii (1 intensiv engleza)

1 clasa uman – filologie

clasa a X-a

3 clase matematica-informatica (1 intensiv engleza)

3 clase științele naturii (1 intensiv engleza)

1 clasa uman –  filologie

clasa a XI-a

3 clase matematica- informatica (1 intensiv engleza)

3 clase științele naturii (1 intensiv engleza)

1  clasa uman – filologie

clasa a XII-a

3 clase matematica-informatica (1 intensiv engleza)

3 clase științele naturii (1 intensiv engleza)

1 clasa uman – filologie